Ordbog om realkredit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Accept

Bekræftende svar på f.eks. et lånetilbud.

A'conto udbetaling

Udbetaling af delbeløb før endelig afregning.

Afdeling

En opdeling af obligationer. Obligationer udstedt i samme afdeling har normalt samme karakteristika, bortset for rentesatsen. I afdelingerne kan der udstedes flere fondskoder (se dette).

Afdrag

Den del af ydelsen der går til at nedbringe lånets restgæld.

Aldersklasse

Tidsmæssig opdeling af en obligationsserie eller afdeling.

Allonge

Tillægsdokument til et pantebrev. Allongen bliver lavet, hvis vilkårene i pantebrevet ændres. Det sker typisk, hvis pantebrevet skal forholde sig til et nyt lån. Derfor skal allongen i de fleste tilfælde tinglyses.

Almene boliger

Ejendomme, der opføres og drives på almennyttigt grundlag, iht. lov om almene boliger.

Amortisation

Tilbagebetaling af lån ved periodiske ydelser, der omfatter såvel afdrag som renter af den til enhver tid værende restgæld.

Amortisere

Tilbagebetale lån.

Andelsstørrelse

Obligationer er opdelt i andele på 1 øre / 1 eurocent

Annuitetslån

Annuitetslån er karakteriseret ved, at der i hele lånets løbetid betales lige store ydelser hver termin til dækning af renter og afdrag. I takt med at lånet nedbringes, falder rentens andel af ydelsen, og afdraget stiger tilsvarende. Da renteudgiften er fradragsberettiget, er ydelsen efter skat stigende.

Ansvar in solidum

Det ansvar en debitor har, når flere debitorer hæfter solidarisk for den fælles gæld (en for alle, alle for en). Man skelner mellem principalt solidarisk ansvar, hvor en kreditor umiddelbart kan forlange hele fordringen af hvem som helst af debitorerne og subsidiært solidarisk ansvar, hvor de øvrige debitorer først kan opkræves, når den enkelte ikke kan betale sin gæld helt eller delvis.

Ansvar pro rata

En på forhånd defineret andel af en gældsforpligtelse. Den enkelte debitor kan ikke drages til ansvar for den øvrige del af gældsforpligtelsen.

Approbation

Godkendelse, navnlig fra en overordnet myndigheds side, eksempelvis af en udstykning.

Auktionsskøde

Skøde, der udstedes af fogeden til køberen af en fast ejendom på tvangsauktion (se også skøde).