Udskriv

Ordbog om realkredit

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 

D

Dagbogen

Alle dokumenter, som begæres tinglyst, indføres, medmindre de afvises, i tinglysningskontorets dagbog med en kort angivelse.

 

Debitor

Den der skylder, eksempelvis en låntager i et realkreditinstitut.

 

Debitortermin

Debitortermin betegner de tidspunkter, hvor der skal betales terminsydelse på lånene. Debitorterminerne falder 2 eller 4 gange om året. Der kan dog med et enkelt institut indgås aftale om månedlige betalinger.

 

Deflation

Et fald i det gennemsnitlige prisniveau for varer og tjenester. Det modsatte af inflation.

 

Delydelse

Lån, der udbetales mellem to terminer, starter med en delydelse, der beregnes som en forholdsmæssig andel af en hel terminsydelse. Er der mindre end 30 dage til førstkommende termin, betales delydelsen først sammen med næste termin.

 

Denunciation

Underretning, navnlig underretning til debitor om, at fordringen er overdraget, således at en anden (kreditor) er indtrådt som fordringshaver.

 

Deponere

1. Give i forvaring. F.eks. i forbindelse med en ejendomshandel deponeres udbetalingen, indtil der foreligger et endeligt, tinglyst skøde uden anmærkninger.

2. Se endvidere indskrivning.

 

Deponering

Se "indskrivning".

 

Depot

Sikkerhedsstillelse. F.eks. et beløb indbetalt som sikkerhed for, at en indgået aftale overholdes.

 

Differencerente

Se "opsigelsesrente".

 

Direkte rente

Den rente, man får af en obligation, når man ser bort fra udtrækning. Den direkte rente findes således: Pålydende rente x 100 / kursen.

 

Direkte skat

Den skat, der beregnes af indkomsten.

 

Diskonteringsrente

Renteprocent, som anvendes ved beregningen af nutidsværdi af de samlede terminsydelser. De fleste realkreditinstitutter anvender det nye låns effektive rente efter skat som diskonteringsrente.

 

Disponibel indkomst

Den indkomst, man har tilbage, efter at de direkte skatter er betalt.

 

Dobbelt møntede obligationer

Obligationer, der lyder på betaling i to eller flere landes valutaer.

Andre ordbøger

Credits